Nhận Thức Thực Tại là một dự án kéo dài 3 năm (2013-16) tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm diễn thuyết, workshop và một chương trình lưu trú dành cho những người nghiên cứu, nghệ sĩ, người văn và hoạt động nghệ thuật liên ngành. Chương trình tập trung vào những lịch sử giao thoa của miền Nam Bán Cầu, gợi mở những đối thoại kết nối Đông Nam Á, Nam Á, Mỹ Latin và Phi Châu thông qua nghiên cứu về thần thoại, khoa học xã hội, dòng lưu chuyển của các chất liệu [văn hoá-nghệ thuật] cũng như dịch chuyển của lao động loài người.

Nhận Thức Thực Tại do Zoe Butt hình thành và quỹ Prince Claus Fund tài trợ