Biography

Vicky Đỗ, sinh ra ở Sài Gòn, tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Texas tech, và có bằng thạc sỹ Mỹ thuật ở Đại học Thành thị HK (City U). Đã từng làm nghiên cứu và nghệ sĩ độc lập tại Hongkong, cô còn là thành viên của nhóm nghệ sĩ Floating projects và Archive of the people. Các dự án của cô tập trung nghiên cứu về sự lưu vong của con người, quy hoạch đô thị, và thực hành lưu trữ.