Biography

Tuan Andrew Nguyen tốt nghiệp khoa Mỹ Thuật tại Đại học California, Irvine năm 1999 và lấy bằng Thạc sĩ về Mỹ thuật tại Viện Nghệ Thuật California năm 2004. Anh là một trong bốn người đồng sáng lập Sàn Art, đồng thời là một thành viên của nhóm The Propeller Group, làm việc đồng thời ở Sài Gòn, Việt Nam và Los Angeles, California. Tác phẩm của anh được Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Queensland Art Gallery và bảo tàng Guggenheim sưu tập.