Biography

TS. Trương Thị Kim Chuyên lấy bằng tiến sĩ về Địa Kinh tế tại trường Đại học Saint Petersburg, Nga (1992). Giữ chức vụ Phó hiệu trưởng từ năm 2007 tới 2012, bà hiện là Giảng viên lâu năm thuộc khoa Địa lý của Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Việt Nam. Trước đây, bà thỉnh giảng tại Đại học Harvard (2001-2002), là học giả Fulbright tại Đại học Bang California Fullerton (2005) và học giả trao đổi với Đại học Millikin (2007). Các nghiên cứu của bà tập trung vào đề tài địa lý và phát triển con người, đặc biệt trong phân ngành giới tính và xoá đói giảm nghèo. Bà từng tham gia nhiều dự án liên quan tới giới tính và xoá đói giảm nghèo như UNDP, CIDA và SIDA. Trong nhiều dự án phi chính phủ, bà đóng vai trò là nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn và điều phối viên. Bà là tác giả của một số luận văn nghiên cứu và đề tài về phát triển bền vững và vấn đề xã hội tại Việt Nam.