Biography

Trần Xuân Anh (sn. 1987) tốt nghiệp LASALLE College of the Art ở Singapore. Hiện tại cô đang sống và làm việc tại TP.HCM

Ý tưởng sáng tác nghệ thuật của Xuân Anh được nghiên cứu thông qua quá trình khám phá các vật liệu với mối quan tâm đến không gian và thường xuyên đặt lại câu hỏi về mối quan hệ giữa các hoạt động nghệ thuật và khán giả hay xã hội loài người.