Biography

Tamiko Thiel là nghệ sĩ thị giác. Cô tìm hiểu tương hỗ giữa nơi chốn, không gian, cơ thể, ký ức văn hoá và danh tính. Sắp đặt và tác phẩm của cô đề nghị người xem tự sử dụng cảm thức vận động để hoà ảo hình vào nhận thức vật chất của họ về cơ thể, nơi chốn, không gian, và từ đó tạo ra một dạng hiện thực pha trộn mới. Hiện nay cô là Phó Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Kỹ thuật Nanyang, phân hiệu Nghệ thuật, Thiết kế và Truyền thông (ADM), giảng dạy môn Hiện thực Chuyển tầng và Không gian Tương hỗ.