Biography

Tam Van Tran (sn. 1966, Kontum, Vietnam) sống và làm việc tại Los Angeles, Mỹ. Anh có bằng Cử nhân Mỹ thuật ngành Hội họa tại Viện Pratt, New York năm 1990, Những thực hành nghệ thuật của Tran bày tỏ những nghiên cứu liên ngành, thường sử dụng các vật liệu độc đáo để đánh dấu sự chóng tàn của tự nhiên trong thế giới vô hình và hữu hình.