Biography

Noraset Vaisayakul, nghệ sĩ ý niệm người Thái, trong thời gian sáng tác nghệ thuật của mình đã tạo nên một tuyển tập các tác phẩm thủ công tinh xảo với hình thái đa dạng nhưng ý nghĩa nhất quán.

http://norasetv.prosite.com