Biography

Châu là Giám tuyển tuyển bán thời gian và Quản lý nghệ thuật toàn thời gian. Cô là người tổ chức Giải thưởng Dogma diễn ra mỗi hai năm – một giải thưởng dành cho Tự hoạ đương đại, đồng thời cũng là Quản lý của Bộ sưu tập Dogma – một bộ sưu tập tranh cổ động tư nhân lớn nhất ở Việt Nam.

Phong cách tiếp cận của cô đối với các hoạt động liên quan đến văn hoá và nghệ thuật là rất thực tế, không lãng mạn hoá, với mong muốn tìm hiểu những tâm tư và suy nghĩ của thế hệ cùng trang lứa trong những xu hướng xã hội nhằm hoà nhập với thế giới. Đó cũng đồng thời là nỗ lực cá nhân để khẳng định những giá trị riêng cho danh tính Việt Nam.

Châu tốt nghiệp ngành Thiết kế tại Trường Nghệ Thuật Lasalle, Singapore, sau đó là chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị Nghệ thuật, Ý.