Biography

Maung Day là nghệ sĩ, nhà thơ, dịch giả và người phát triển cộng đồng. Thơ của anh đã xuất bản rộng rãi; anh còn biên tập một số tạp chí nghệ thuật, văn học và các tạp chí hàng tuần. Anh đồng sáng lập Liên Hoan Nghệ Thuật Trình Diễn Quốc Tế ‘Bên Kia Sức Ép’ (Beyond Pressure International Performance Art Festival).