Biography

Luca Lum là nghệ sĩ và nhà văn. Cô làm việc xuyên suốt và giữa hư cấu, trình diễn, sắp đặt đa phương tiện và các hình thức dàn xếp gián tiếp. Cô cũng đồng sáng lập soft /WALL studs, một không gian studio-thư viện-dự án ở Singapore.