Biography

Lem TragNguyen là một nghệ sĩ thị giác sinh ra ở Đức. Lớn lên giữa Đức và Việt Nam, tình trạng đan xen giữa những cảnh tượng và văn hóa Đông – Tây tạo nên sắc thái phong phú và siêu thực trong các tác phẩm của cô. Lem không giới hạn mình với một hình thức nghệ thuật cụ thể; đối với cô, làm nghệ thuật là không gian mà cô tìm ra những khám phá của riêng mình trong quá trình sáng tạo kết hợp giữa hành động và thử nghiệm.