Biography

Latthapon Duke Korkiatarkul đã triển lãm rộng rãi ở Đông Nam Á từ khi tốt nghiệp với bằng BFA Mỹ thuật năm 2010 và có triển lãm solo đầu tiên, (Un)Composition, vào năm 2017. Tác phẩm của Latthapon thường xoay quanh hành động giải thiêng các vật thể nghệ thuật cũng như đồ dùng hàng ngày nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần và hài hước trong thực hành của mình.