Biography

Hap Tivey (sinh năm 1947 tại Portland, Oregon, USA) đã bắt đầu tạo các sắp đặt ánh sáng và điêu khắc vào cuối những năm 60 tại Los Angeles. Hơn ba mươi năm, tác phẩm của Tivey đã khám phá các hiện tượng của ánh sáng. Trong sắp đặt, tranh, điêu khắc và máy chiếu, ông đã theo đuổi từ những trải nghiệm vững chắc về ánh sáng cũng như mối quan hệ mật thiết giữa cảm xúc và lý thuyết khi nó được áp dụng trong điều kiện sống. Tác phẩm của Tivey đã có lịch sử trong các triển lãm quan trọng ở Mỹ cũng như ở nước ngoài, bao gồm các tác phẩm tiêu biểu trong các bộ sưu tập công cộng như Bảo tàng mỹ thuật hiên đại và Bảo tàng Solomon.R.Guggenheim, New York, Mỹ.