Biography

Gustavo Ciriaco là một nghệ sĩ trình diễn và phân tích ngữ cảnh. Anh bắt đầu sự nghiệp với Khoa học Chính trị và sau đó chuyển sang làm các tác phẩm múa và tập thể vui vẻ. Ciríaco đã viếng thăm và làm việc ở Châu Âu, Châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông cùng các dự án, hợp tác nghệ thuật và workshop. Anh làm việc với không gian đô thị và các dự án phong cảnh, trong các cuộc đàm thoại, trong các buổi trình diễn và gần đây là các dự án trong bảo tàng. www.gustavociria.co