Biography

John Edmond Smyth quan tâm tới những khái niệm như tiếng ồn thị giác và sự xuống cấp của hình thức. Anh sẽ khám phá những chủ đề này thông qua thực hành hội hoạ của mình.