Biography

Brian Curtin là nhà phê bình nghệ thuật có nhiều bài viết được đăng rộng rãi. Anh đã thực hiện nhiều triển lãm, đáng kể là Đạo lý của Chạm trán: Nghệ thuật đương đại từ Ấn Độ và Thái Lan (2008); Trên thềm Tri giác: Nghệ thuật mới từ Đông Nam Á (2012); Bức xạ: Nghệ thuật và Ý tưởng Queer từ Bangkok và Manila (2014); và Tốc độ Trao đổi: Không-So sánh: Nghệ thuật đương đại ở Bangkok và Phnom Penh (2014), cùng thực hiện với Roger Nelson. Brian thành lập và quản lý H Project Space ở Bangkok từ 2011 đến 2018; anh vẫn tiếp tục phát triển các dự án mới dưới tên gọi chung là Dự án Brian Curtin.