Biography

Alisa quan tâm đến cơ thể người như chứng ngôn về mối quan hệ, sinh kế và môi trường xã hội của người. Nhiều tác phẩm của cô dựa vào nghiên cứu y học, hóa học, khoa học và tính toán. Cô dùng tính chất của chất liệu để nhấn mạnh quá trình khám phá vật lý và bản chất của chất liệu.