Không gian / Giới hạn

Opening: 28.02.2013 @6pm
Exhibition on view until 25.04.2013
Location: Sàn Art
3 Me Linh
District Binh Thanh
Ho Chi Minh City

 

‘Không gian / Giới hạn’ là về những tập quán, kì vọng và khát khao trong xã hội đương thời. Truyền thông đại chúng, suy tưởng truyền thuyết và lề thói văn hóa, hay tư tưởng về tầng lớp đang ảnh hưởng đến lối sống của chúng ta thế nào?