LabMobile với nghệ sĩ Lê Hiền Minh

Thời gian: Thứ Ba ngày 24 tháng 4,16:00 – 18:00
Địa điểm: Hiền Minh Studio

 

Chuyến LabMobile đặc biệt cho mùa hè!

LabMobile kỳ này của Sàn Art hân hạnh tới thăm xưởng của nghệ sĩ Lê Hiền Minh để xem một tác phẩm sắp đặt tương đối bí mật. Người tham gia được mời tới để chia sẻ quan sát về tác phẩm này cũng như thảo luận về những lý thuyết, lịch sử và trải nghiệm ở Việt Nam liên quan tới hoạt động cảm thụ nghệ thuật ở Việt Nam. Một số từ khoá hấp dẫn trong đối thoại mang tính phản biện này gồm “cảm xúc,” “hiểu,” “phong trào nữ quyền,” cùng các mối quan tâm và ý niệm khác trong thực hành nghệ thuật.

Phiên này do Trà Nguyễn điều phối.