Dự án Đại Trường Chinh: một hành trình quốc tế

Giám tuyển Zoe Butt (Giám đốc, Chương trình Quốc tế, Dự án Đại Trường Chinh, Bắc Kinh) trình bày về Dự án Đại Trường Chinh.

Ngày 28 tháng 6, 2002, Dự án Đại Trường Chinh bắt đầu cuộc hành trình với chuyến đi ‘A Walking Visual Display’, khởi hành từ Bắc kinh tiến về địa danh lịch sử Thụy Kim.

Ngày 9 tháng 9, 2002, sau khi đi qua 12 trên tổng sồ 20 địa danh, nhóm Đại Trường Chinh quay lại Bắc Kinh nơi Không gian Đại Trường Chinh được chính thức thành lập vào đầu năm 2003… và từ đó một chương mới của Dự án Đại Trường Chinh bắt đầu và nối tiếp mãi cuộc hành trình vô hạn.