Bài đọc của Lê Thị Diễm Thúy

Mục tiêu của DVAN là khuyến khích ủng hộ các nghệ sĩ Việt kiều làm việc trong ngành nghệ thuật thị giác, phim và nghệ thuật trình diễn, những người đóng góp cho cộng đồng và tăng cường mối quan hệ của người Việt trên toàn thế giới. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ công việc này qua những chương trình văn hóa, triển lãm và xuất bản sách báo để khảo sát những liên quan giữa nghệ thuật và xã hội.

DVAN là một tổ chức có phạm vi quốc tế. Chúng tôi cung cấp phương tiện và ủng hộ tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam tại Mỹ, Pháp, Canada và Úc, là những đất nước có số lượng Việt kiều sinh sống nhiều nhất. DVAN đồng thời cũng hỗ trợ những nghệ sĩ quay về Việt Nam và sáng tác tại đây. www.dvanonline.org