Biography

Việt Lê (San Francisco) là nghê sĩ, người viết và giám tuyển. Là Phó Giáo sư (Associate Professor) ngành Nghiên cứu Nghệ thuật Thị giác tại trường California College of the Arts, Việt Lê công bố các bài viết tại các tạp chí như American Quarterly, Amerasia Journal, Art Journal, và các hợp tuyển như Queering Contemporary Asian American Art, Modern and Contemporary Southeast Asian Art. Các tác phẩm của anh tham gia triển lãm tại Vargas Museum, Banff Centre, the Smithsonian, Bangkok Art & Cultural Center, Shanghai Biennale, Rio Gay Film Festival. Anh giám tuyển các triển lãm Charlie Don’t Surf!(Centre A); đồng giám tuyển transPOP: Korea Việt Nam Remix (với Yong Soon Min, tại Seoul, Sài Gòn, Irvine, San Francisco), the 2012 Kuandu Biennale Love in the Time of War (tại UC Santa Barbara và SF Camerawork). 

vietle.net