Biography

Sopheap Pich (sinh năm 1971) đã được đào tạo như một họa sĩ ở Hoa Kỳ, nhưng trở về nước vào năm 2002. Nghệ thuật của ông sử dụng vật liệu tự nhiên, chủ yếu là mây tre đan, để dệt và hình thành tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, tượng trưng và ẩn dụ. Tác phẩm điêu khắc khái niệm của ông đề cập đến những kỷ niệm lịch sử Campuchia và sự phân kỳ giữa văn hóa truyền thống và cuộc sống hiện đại.

Tác phẩm của Sopheap Pich của đã được trưng bày và thu thập rộng rãi trong các viện bảo tàng quốc tế và biennales, chẳng hạn như Trung tâm Georges Pompidou, Met, Guggenheim, Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, Bảo tàng đại học nghệ thuật Smith ….