Biography

Jompet Kuswidananto là một nghệ sĩ thị giác từ Yogyarkarta, Indonesia. Ông học truyền thông tại Khoa Xã hội và Khoa học Chính trị của Đại học Gadjah Mada, Yogyakarta. Việc quan tâm của ông đối với nhà hát và âm nhạc đã góp phần vào việc thực hành nghệ thuật là chủ yếu lấy cảm hứng từ việc tái khám phá ra những văn bản văn hóa lịch sử.