Biography

Fernanda Eugenico là một nghệ sĩ và nhà Nhân chủng học người Brazin. Cô hiện đang làm việc với ngành dân tộc học với những mệnh đề liên quan tới sự du mục, những trình diễn vô hình và tuỳ theo địa điểm. Cô có học vị Hậu-Tiến sĩ ở Instituto de Ciências Socias/Universidade Livre de Lisboa và một học vị Tiến sĩ ở Museu Nacional/Federal University of Rio de Janeiro. Với João Fiadeiro, trong khuôn khổ của AND_Lab, cô đã phát triển Game AND, một công cụ giúp suy tưởng một thú vui bền vững, trong mối quan hệ giữa chủng tộc, mỹ học và chính trị.