Home > Các chương trình > Nhận Thức Thực Tại

TRÍ / THỨC

Không gian chia sẻ những kiến thức văn hoá đương đại thông qua các buổi diễn thuyết dành cho công chúng và workshop chuyên sâu.

ĐỌC THÊM VỀ TRÍ / THỨC

KÍCH / NGHĨ

Chương trình nghệ sĩ cư trú và hợp tác.

ĐỌC THÊM VỀ KÍCH / NGHĨ

Related News
ĐÃ QUA