Nov 22 2014

Thành viên Trí /Thức 2014-15

Phiên workshop Trí / Thức thuộc chương trình Nhận Thức Thực Tại bắt đầu một năm mới 2014 – 15. Qua kì tuyển chọn bởi 3 nhà trí thức và nghệ sĩ gồm anh Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Phương Mai và Lê Quang Đỉnh, 15 ứng cử viên xuất sắc đã được chọn làm thành viên tham dư chương trình Trí Thức xuyên suốt năm 2014/15. Họ sẽ có cơ hội được gặp gỡ trực tiếp, thảo luận, học hỏi, tranh cãi với các nhà hoạt động nghệ thuật – văn hóa, nhà tư tưởng và khoa học xã hội hàng đầu tại Nam Bán Cầu. Xin chúc mừng!