May 17 2018

Sàn Art chào đón Ban cố vấn mới

Sàn Art rất vui mừng chào đón Ban cố vấn mới: Bùi Kim Đĩnh, Nghiên cứu sinh Học viện Xã Hội và Văn hoá Nhân văn Trường Đại học Goettingen; Joselina Cruz, Giám đốc và Giám tuyển của  Bảo tàng Nghệ thuật và Thiết kế Đương đại (MCAD Manila); Roger Nelson, Sử gia nghệ thuật và Giảm tuyển độc lập; Michael Lee, nghệ sĩ, giám tuyển, và nhà giáo dục; và Qinyi Lim, giám tuyển của National Gallery Singapore.