Dây chằng thời gian

Khai mạc triển lãm: 14.05.2009 @6pm
Triển lãm mở tới 16.08.2009
Địa điểm: 10 Chancery Lane Gallery
10 Chancery Lane Gallery
Unit 603-605, Chai Wan Industrial City
Phase 1, 60 Wing Tai Road
Chai Wan, Hong Kong