Dây chằng thời gian

Time-Ligaments-2009-intro

Thòi gian:

14 tháng 5 - 16 tháng 9, 2009

Khai mạc:

18h ngày 14 tháng 5

Địa điểm:

10 Chancery Lane Gallery
Unit 603-605, Chai Wan Industrial City
Phase 1, 60 Wing Tai Road
Chai Wan, Hong Kong

Thời gian hoạt động:

12 trưa - 17h
từ thứ Ba đến Chủ nhật