Không gian / Giới hạn

‘Không gian / Giới hạn’ là về những tập quán, kì vọng và khát khao trong xã hội đương thời. Truyền thông đại chúng, suy tưởng truyền thuyết và lề thói văn hóa, hay tư tưởng về tầng lớp đang ảnh hưởng đến lối sống của chúng ta thế nào?