Nhiếp ảnh đương đại Trung Hoa

Zoe Butt (Giám đốc, Chương trình Quốc tế, Dự án Đại Trường Chinh, Bắc Kinh) trình bày và trao đổi về ‘Nhiếp ảnh đương đại Trung Hoa’.