LABMOBILE VỚI NGHỆ SĨ XUÂN HẠ

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3, 2019, 14:00-17:00
Địa điểm: Sàn Art

Lần này, LabMobile trở lại không gian Sàn Art với sắp đặt video site-specific bởi Xuân Hạ trong triển lãm ‘tôi nhớ hương quýt nhường nào’.

Chúng mình cùng nhau nhìn lại không gian và thảo luận về câu chuyện đằng sau tác phẩm sắp đặt video, chủ đề ảo tưởng và phản địa đàng, và sự biến chuyển của không gian white-cube trong thực hành của Xuân Hạ và bối cảnh nghệ thuật tại Sài Gòn.