LABMOBILE VỚI NGHỆ SĨ SANDRINE LLOUQUET

Thời gian: Thứ Tư, ngày 27 tháng 3, 2019, 14:00—18:00
Địa điểm: Galerie Quỳnh

Lần này LabMobile đi đến Galerie Quỳnh để có một buổi trò chuyện/phê bình với nghệ sĩ Sandrine Llouquet. Với triển lãm cá nhân của cô “Chapter 4: Days and Nights of Revolving Joy”, chúng mình trao đổi với nhau những câu hỏi và bình luận xung quanh các tác phẩm mới, đi sâu vào tiềm thức của con người qua những hình thức khác nhau, bao gồm những mảnh gốm vỡ, sắp đặt, video, tranh vẽ và thơ. Dĩ nhiên, chúng mình luôn dành ra thời gian để cuộc đối thoại đi đến những vùng khác.