Phối cảnh ngược

Triển lãm sắp đặt tranh của Nguyễn Xuân Hoàng là những sự mô tả chọn lọc về một khoảng không gian tinh thần và vật chất, nơi mà thời gian là một sự vô trọng lượng đặc thù. Trong các tác phẩm khổ lớn này, nghệ sĩ đã miêu tả những đồ vật hàng ngày như là những vật thể mang một nhân cách con người, có vẻ như bị đặt không đúng chỗ về chức năng, dường như đang trôi trong khoảng không nơi không có trọng lực. Trong...