Scanning

Những tác phẩm của Goh Ideta chủ yếu liên quan đến những câu hỏi căn bản của tác giả về mối liên quan giữa sự nhận thức và trải nghiệm. Đặc biệt là sự phân biệt của nhận thức và mối tương quan đã luôn là những vấn đề quan trọng. Ý tưởng của anh đa số được xây dựng lên bằng những cấu trúc gần như hình học đơn giản. Anh làm những không gian sắp đặt chủ yếu tạo nên cấu trúc của những hành lang hay lối...