The film screening at 4pm, Saturday, Sep 11, 2010


Dear Friends,

San Art would like to invite you to the film screening at 4pm, Saturday, Sep 11, 2010. Venue: San Art, 3 Me Linh street, ward 19, Binh Thanh dist, Ho Chi Minh City. Tel. 3840 0898

Collaboration of skill and ideas is presented in this afternoon sharing an experimental art history in Vietnam. The afternoon will begin with a documentary film on the history of Nha San Studio, Vietnam's first experimental art space in Hanoi.

With key interviews of its founders Tran Luong and Duc Luong, Nguyen Manh Hung provides a window onto how artists in Hanoi have worked together to create exhibitions, performances, music recitals, theatre and dance. Featuring footage of previous shows of pioneering artists Truong Tan, Nguyen Minh Phuoc, Nguyen Minh Thanh alongside younger artists such as Nguyen Phuong Linh and Kim Ngoc, this documentary is a unique opportunity to hear of how artists have discovered their own methods of realizing their dreams in Vietnam.

Following this screening will be recent short film works produced by The Propeller Group. A Vietnamese artist collective based in Ho Chi Minh City who have been collaborating with Danish artist collective, Superflex, since 2004. In these three works, a McDonald's shop slowly floods, a car self combusts and a man slowly hypnotizes the public. The Propeller Group will share their experiences of working between the world of 'art' and 'entertainment', sharing their views on why art should be available for a mass audience.

This will be an afternoon sharing two very different, yet important scenes of artistic experimentation in Vietnam. We hope you will join in subsequent discussion.

For more information on Nhasan Studio: http://nhasanduc.multiply.com/
For more information on The Propeller Group: http://propeller-group.com/

Các bạn thân mến,

Sàn Art thân mời các bạn tham gia vào buổi chiếu phim vào lúc 4h chiều, Thứ 7, ngày 11 tháng 9 năm 2010 Tại Sàn Art, 3 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Tel. 3840 0898

Sự kết hợp giữa kỹ năng và ý tưởng được giới thiệu trong buổi chiều hôm nay là chia sẻ lịch sử mỹ thuật thực nghiệm tại Việt Nam. Buổi chiều sẽ bắt đầu với phim tài liệu về Nhà Sàn Studio, không gian mỹ thuật thực nghiệm đầu tiên ở Việt Nam tại Hà Nội.

Với việc phỏng vấn những người sáng lập chính Trần Lương và Duc Luong, Nguyễn Mạnh Hùng đưa tới cánh cửa sổ cho thấy các nghệ sĩ ở Hà Nội đã làm việc cùng nhau như thế nào để tạo ra các triển lãm, trình diễn, độc tấu âm nhạc, sân khấu và nhảy. Ghi lại những triển lãm của các nghệ sĩ đi trước như Trương Tân, Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Minh Thành bên cạnh các nghệ sĩ trẻ như Nguyễn Phương Linh và Kim Ngọc, phim tài liệu này là cơ hội duy nhất để nghe chính các nghệ sĩ đã tự khám phá ra phương thức nhận biết giấc mơ mình tại Việt Nam.

Tiếp theo sẽ giới thiệu các phim ngắn được sản xuất gần đây của nhóm Propeller. Nhóm nghệ sĩ Việt nam đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, họ đã cùng cộng tác với nhóm nghệ sĩ Đan Mạch Superflex từ 2004. Trong ba xuất phẩm, Tiệm ăn McDonald dần dần bị ngập lụt, một chiếc xe tự bốc cháy và người đàn ông từ từ bị thôi miên nơi công cộng. Nhóm Propeller sẽ chia sẻ trải nghiệm của họ về việc hoạt động giữa thế giới ‘mỹ thuật’ và ‘giải trí’, chia sẻ tầm nhìn tại sao mỹ thuật nên sẵn có cho đại chúng.

Đây sẽ là một buổi chiều chia sẽ về hai bối cảnh quan trọng và rất khác nhau về thực nghiệm mỹ thuật tại Việt Nam. Chúng tôi mong bạn sẽ tham gia vào cuộc thảo luận tiếp đó.

Để biết thêm thông tin về Nhà Sàn Studio vui lòng xem chi tiết tại: http://nhasanduc.multiply.com/

Để biết thêm thông tin về Nhóm Propeller vui lòng xem chi tiết tại http://propeller-group.com

4