Opening: Friday, September 2 at 7pm
Venue: Casa Tres Patios, Carrera 50A, #63-31, Barrio Prado Centro, Medellin, Colombia - T: 571 77 98
Artist: Dinh Q. Lê
Curated by: Zoe Butt (Co-Director and Curator, San Art)
Organized by: MDE11, in conjunction with Casa Tres Patios and San Art, Vietnam

Khai mạc: thứ Sáu ngày 2 tháng 9, lúc 7h tối
Địa điểm: Casa Tres Patios, Carrera 50A, #63-31, Barrio Prado Centro, Medellin, Columbia - ĐT: 571 77 98
Artist: Dinh Q. Lê
Giám tuyển bởi: Zoe Butt (Đồng Giám đốc Điều hành và Giám tuyển, Sàn Art)
Tổ chức bởi: MDE11, kết hợp với Casa Tres Patios và Sàn Art, Việt Nam

Signs and Signals from the Periphery: Ho Chi Minh City / Medellin

A project initiated by Dinh Q Le in Ho Chi Minh City in 2010 and now in its second stage with three collaborators in Medellin: Camila Botero, Valentina Canseco and Daniel Felipe Escobar
Two cities, similar social realities, mirrored at certain physical junctures
Two cities healing from a history of political conflict and trauma
One uses restriction of knowledge as method of protection, while the other seeks to disseminate knowledge as a method of protection
A project in progress ……
Curated by Zoe Butt (Co-Director and Curator, San Art)


 

Những tín hiệu từ bên lề: Tp. Hồ Chí Minh / Medellin

Dự án được bắt đầu bởi Dinh Q Lê tại Tp. Hồ Chí Minh vào 2010 và hiện đang ở giai đoạn thứ hai, với sự cộng tác của 3 nghệ sỹ tại Medellin: Camila Botero, Valentina Canseco và Daniel Felipe Escobar
Hai thành phố, với bối cảnh xã hội tương tự, đối xứng tại một số điểm gặp
Hai thành phố đang dần hồi phục khỏi một lịch sử nhiều xung đột chính trị và đau thương
Một nơi thì hạn chế kiến thức để tự vệ, còn nơi kia thì tìm cách phổ biến kiến thức để bảo vệ bản thân
Dự án đang trong quá trình thực hiện ……
Giám tuyển bởi Zoe Butt (Đồng Giám đốc Điều hành và Giám tuyển, Sàn Art)     

Images of project in progress :

 


back to exhibtions main back to top