Opening: Thursday April 10, 6:00 pm
Exhibition Ends: May 9, 2008
Artist: Nguyen Son
Christine Nguyen
Curated by: Dinh Q. Lê

Subaquatic Echos presents the undulating invisible world of nature, the hidden marvels of the tiniest cells of life. Artists Nguyen Son and Christine Nguyen present the microcosm of life as if we are looking through a magnifying lens, the basic units of our universe here rendered large and wondrous, their nebulous forms reminding us of what inspired the genre of science fiction. Jelly fish-like organisms glint with electric light in an underwater blackness in the work of Christine Nguyen, abstract forms fixed to light-sensitive paper using a process similar to that of a photogram. In the work of Nguyen Son, the entangled tendrils of living plant matter twist and turn in a black and white inked landscape as Son’s carefully controlled brushstrokes mimick the surface texture of natural structures.

Tiếng Vọng Đại Dương giới thiệu thế giới gợn sóng vô hình cuả thiên nhiên,những kì quan giấu kín cuả những tế bào nhỏ bé nhất của cuộc sống.Nghệ sĩ Nguyễn Sơn và Christine Nguyễn giới thiệu thế giới vi mô của cuộc sống như là ta đang nhìn qua kính hiển vi. Những đơn vị cơ bản cuả vũ trụ chúng ta được biểu hiện lại một cách to lớn và diệu kì, những hình thể mờ ảo của nó nhắc ta nhớ đến những thứ truyền cảm hứng cho khoa học giả tưởng. Những sinh vật giống như con sứa lóe lên với ánh sáng điện ở trong khoảng tối dưới mặt nước trong tác phẩm của Christine Nguyễn, những hình thể trừu tượng được sắp đặt cố định trên giấy rữa hình bằng một quá trình gần giống như Photogram. Trong tác phẩm của Nguyễn Sơn, những dây leo của vật thể thực vật vướng vào nhau, xoắn lại, và trở thành 1 bức tranh phong cảnh trắng đen vẽ bằng mực tàu mà Sơn đã cẩn thận điều khiển từng nét cọ để cho giống với kết cấu bề mặt cuả những cấu trúc thiên nhiên.


Artwork Photo Gallery:

Opening Night Photo Gallery:back to exhibtions main back to top