Life Is Consumption/Cuộc Sống Là Tiêu Thụ

Bùi Công Khánh
‘Buddha’[Lon Nước Phật]
from ‘Juice’ series 2009-2010
Acrylic on canvas
60 x 80cm


« prev [ back to the exhibition page ] next »