Đào Nguyên Thạch Thảo
Không đề 2
Untitled 2
In kỹ thuật số - digital print
40 x 60 cm; 2009


« prev [ back to the exhibition page ] next »