Ngô Đình Trúc
Không Tên (Những chiến sĩ trên mặt trận văn hoá)
Untitled (Soldiers on the Cultural Front)
In kỹ thuật số - digital print
40 x 60 cm; 2006


« prev [ back to the exhibition page ] next »