NGUYỄN HUY AN
Cái bóng - The Shadows
Gỗ, mực, than, ảnh kỹ thuật số - wood, ink, charcoal, digital photographs
( 4 bức ảnh : 25 x 38 cm / mỗi bức - 4 photographs: 25 x 38 cm / each )
sắp đặt nhiều kích thước - installation dimension variable )
từ / from : 2006


« prev [ back to the exhibition page ] next »