Body 1 - Thân Thể 1
70cm x 40cm x 20cm
Ink, black thread, and digital print on silk stretched over mirror box framed in wooden light box
Mực, chỉ đen, và in kỹ thuật số trên Lụa căng trên kính thủy và đóng khung trong hộp đèn bằng gỗ
2010
$1,150


« prev [ back to the exhibition page ] next »