Tiger luck - Support San Art for 2011

Artist Nguyen Thai Tuan


‘Black painting no. 86’ 2009
Oil on canvas
116 x 81
Price: USD6,000


‘Black painting no. 81’ 2009
Oil on canvas
110 x 130
Price: USD6,000


‘Black painting no.74’ 2009
Oil on canvas
100 x 130
Price: USD6,000

The exquisitely fashioned figures of Nguyen Thai Tuan appear ethereal and wraithlike, their insubstantial forms mirroring a monochromatic landscape that is featureless and indistinguishable. Black Paintings is a series of oil paintings where the human form is given meaning by its absence. This omission of human detail, masked in a color suggesting darkness, ignorance or emptiness is a deliberate ploy by the artist. He calls into question how we identify with the world, through the media, fashion, popular and political trends, by understanding how these systems may perpetuate ideas of cultural stereotypes and assumptions. By confronting such ideas, perhaps these black forms can be transformed into a different kind of human truth.

Những hình dáng được tạo nặn một cách tinh tế của nghệ sĩ Nguyễn Thái Tuấn có vẻ siêu trần và giống như bóng ma, những hình thể không có thực này phản chiếu một phong cảnh đơn sắc, không có những nét mặt và cũng không thể phân biệt được. Tranh Đen là một loạt tranh sơn dầu mà ở đó ý nghĩa của hình thể con người được đem lại bằng sự vắng mặt của nó. Sự bỏ quên của những chi tiết con người được ngụy trang bằng một màu sắc gợi ý sự đen tối, sự không biết hoặc tình trạng trống rỗng là một thủ thuật cố tình của tác giả. Anh đặt vấn đề với cách chúng ta đồng nhất với thế giới qua phương tiện truyền thông, thời trang, nhưng xu hướng phổ biến và chính trị, bằng cách hiểu rõ những hệ thống này có thể làm tồn tại mãi mãi những ý tưởng của một số khuôn mẫu văn hóa và sự tự kết luận. Bằng cách đối mặt với những ý tưởng như vậy, may ra những hình dáng màu đen này có thể được biến đổi thành một thứ chân lý khác về loài người.

 « prev [ back to the exhibition page ] next »