Tiger luck - Support San Art for 2011

Date: January 6 - February 16, 2011
Artist: Nguyen Thai Tuan, Tuan Andrew Nguyen, Superflex + The Propeller Group, Tiffany Chung, Tammy Nguyen, Bui Cong Khanh, Christine Nguyen, Vo An Khanh, Tran Minh Duc, Phunam Thuc Ha and Dinh Q Le
Venue: Sàn Art - 3 Me Linh street - Ward 19 - District Binh Thanh - HCMC - Vietnam


Wishing prosperity with the end of the Tiger Year, San Art presents works by rising and established art stars Nguyen Thai Tuan, Tuan Andrew Nguyen, Superflex + The Propeller Group, Tiffany Chung, Tammy Nguyen, Bui Cong Khanh, Christine Nguyen, Vo An Khanh, Tran Minh Duc, Phunam Thuc Ha and Dinh Q Le.

Sale of these works will greatly assist San Art in delivering local and international projects, furthering the awareness of contemporary art in Vietnam!

San Art is a non-profit organization. All proceeds go directly to San Art's programming


For more information about these artists of San Art please visit www.san-art.org or call +84 83 8400 898

Tạm biệt năm Dần với lời chúc thịnh vượng, Sàn Art giới thiệu các tác phẩm của một số nghệ sĩ đã thành danh cũng như các nghệ sĩ mới Nguyễn Thái Tuấn, Tuấn Andrew Nguyễn, Superflex + nhóm TPG, Tiffany Chung, Tammy Nguyễn, Bùi Công Khánh, Christine Nguyễn, Võ An Khánh, Trần Minh Đức, Hà Thúc Phù Nam và Dinh Q. Lê.

Doanh thu từ các tác phẩm này sẽ là sự hỗ trợ to lớn cho Sàn Art trong việc mang tới các dự án trong và ngoài nước, hơn thế nưã là nhận biết về mỹ thuật Việt Nam đương đại !

Sàn Art là một tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả thu nhập sẽ được chuyển trực tiếp vào các chương trình hoạt động của Sàn Art.Để biết thêm thông tin về các nghệ sĩ của Sàn Art xin vui lòng truy cập www.san-art.org hoặc gọi số + 84 83 8400 898

 

Artwork Photo Gallery:

 


back to exhibtions main