NGUYỄN XUÂN KỲ THƯ - NGUYEN XUAN KY THU
Thân xác ra tro - Body turns into ash
Lụa, mực, gỗ và tro - Silk, ink, wood and ash
2010

Nguyễn Xuân Kỳ Thư gần đây đã mất đi người anh trai cả. Anh qua đời và quá trình thiêu xác, biến thân thể thành khói và bụi đã tạo cảm hứng cho cô sáng tác một tác phẩm sắp đặt ở trên sàn. Cô cảm thấy rằng người chị hoặc anh cả đều được đón nhận bằng tình thương mặc cho những gánh nặng trách nhiệm gia đình của họ.

Nguyen Xuan Ky Thu recently lost her eldest sibling. His passing of life and the process of cremation reducing the body to smoke and ash inspiring her to create this floor installation. For Thu, the eldest sibling, whether male or female, is acknowledged in love despite their family responsibilities


« prev [ back to the exhibition page ] next »