ĐỖ THỊ HỒNG THẮM - DO THI HONG THAM
Hai cách nhìn cho một vấn đề - Two ways of looking at a situation
Kim loại , gỗ, thuỷ tinh, nút - Metal, wood, glass, plastic buttons
2010

Đỗ Thị Hồng Thắm treo những chiếc lồng có đựng những chiếc tổ và đèn được treo giữa một cơn mưa kim loại vàng. Những chiếc lồng này đại diện cho mái ấm gia đình. Thắm nói "có thể từ dưới mồ khi chị cả nghe bài hát này, chị sẽ nói: đừng khóc em trai bởi vì ngoài những hy sinh mà chị đã làm chị vẫn còn có tình yêu dành cho gia đình mình, cho nụ cười của các em - mái ấm của chị đã là mái ấm của tất cả mọi người.

Do Thi Hong Tham suspends cages containing nests of light that hang amidst a rain of gold metal. These cages represent the family home. Tham states ‘Maybe from the grave when she [eldest sister] hears this song she will say: Don’t cry my brother because despite the sacrifices you think I have made, I still had the love of my family, the smiles of my siblings – my home has been a home for everyone


« prev [ back to the exhibition page ] next »