LE NGUYEN CHINH
"Thị" [This term was once traditionally the middle name for a Vietnamese girl]
sơn dầu và lụa trên bố- oil and silk on canvas
100 x 110 cm
2010

Lê Nguyên Chính vẽ về sự nhận thức thật thà của người chị cả, người đang giữ mãi con cá của cô như là biểu tượng cho kiến thức và khả năng sinh nở của người phụ nữ. Nó bị hạn chế bởi chính thế giới nước của nó cũng như là chính chị trong những trách nhiệm gia đình.

Le Nguyen Chinh is drawn to the perceived naiveté of this elder lady, who clings to her fish as a symbol of knowledge and fertility. It is restrained by its watery world, as is she in her familial responsibilities.


« prev [ back to the exhibition page ] next »