Born From The Land

Date: 23 December 2011 - 2 February 2012
Artists: Vo Tran Chau, Le Dinh Chung, Nguyen Anh Thao
Opening: 29 December 2011 / Khai mạc: 29 tháng 12 năm 2011

Ho Chi Minh City, Vietnam – open for public viewing from the 23rd December 2011, Sàn Art presents the exhibition ‘Born from the Land’ featuring new work by three young artists from Ho Chi Minh City — Vo Tran Chau, Le Dinh Chung and Nguyen Anh Thao.

The exhibition includes sculptural architectural installations of Tran Chau and Dinh Chung together with Anh Thao’s large-scale oil paintings. Born in the second half of the 1980s, these three artists have witnessed the materialistic transformation of the urban landscape in Vietnam. Tran Chau, Dinh Chung and Anh Thao give insight into how this transformation has affected contemporary life using material and subject as metaphor in their work.

Vo Tran Chau, Le Dinh Chung and Nguyen Anh Thao are graduates of the Ho Chi Minh City Fine Art University. Though respectful of the landscape and portrait themes that dominated their training, these artists consider their artistic practice to be a space where broader facets of contemporary life should be interrogated.

‘Born from the Land’ was the winning application to San Art’s ‘Open Call’ (announced August 2011), seeking group exhibition proposals from artists across Vietnam.

This exhibition is also proudly supported by the Cultural Development and Exchange Fund, Hanoi. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – Từ ngày 23 tháng 12 năm 2011, Sàn Art trân trọng giới thiệu ‘Từ Đất Sinh Ra’ trưng bày các tác phẩm mới nhất của ba nghệ sĩ trẻ, Võ Trân Châu, Lê Đình Chung và Nguyễn Anh Thao.

‘Từ Đất Sinh Ra’ bao gồm hai tác phẩm sắp đặt mang tính điêu khắc và kiến trúc của Trân Châu và Đình Chung, cùng bộ tranh sơn dầu khổ lớn của Anh Thao. Sinh vào nửa cuối những năm 1980, ba nghệ sĩ trẻ chứng kiến được sự chuyển đổi vật chất của cảnh quan đô thị Việt Nam. Trân Châu, Đình Chung và Anh Thao thể hiện cái nhìn của họ về sự chuyển đổi này thông qua chất liệu và chủ đề trong các tác phẩm. 

Võ Trân Châu, Lê Đình Chung và Nguyễn Anh Thao tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Tp.HCM. Bên cạnh những hình thức nghệ thuật họ được hướng dẫn trong trường lớp, những nghệ sĩ này xem thực hành nghệ thuật là không gian nơi mà những khiá cạnh rộng hơn của đời sống đương đại nên được khám phá tìm hiểu. 

‘Từ Đất Sinh Ra’ là đề xuất triển lãm đã thành công trong đợt ‘Mời gửi đề xuất triển lãm nhóm tại Sàn Art’ vào tháng 8 năm 2011 

Triển lãm cũng hân hạnh nhận được sự hỗ trợ từ qũy Trao đổi và Phát triển Văn hoá [the Cultural Development and Exchange Fund, Hanoi]  


Land not to plough – Đất không để cày*


 

Artwork photo gallery:

Installation view:


Opening night photo gallery:


back to exhibtions main back to top